• Email: office@nest.od.ua
  • Телефон: +38 (048) 736-49-09, +38 (050) 495-35-75 

UA-Бюджет. Комунальне підприємство

UA-Бюджет. Комунальне підприємство

UA-БЮДЖЕТ. Комунальне підприємство призначений для автоматизації бухгалтерського обліку комунальних унітарних підприємств: комунального некомерційного підприємства (КНП) або комунального комерційного підприємства (ККП), що здійснюють будь-які види комерційної і некомерційної діяльності: надання послуг, виробництво, тощо, у відповідності до чинного законодавства України та забезпечує складання обов'язкової (регламентованої) звітності

 Найменування     Роздрібна ціна, грн. без ПДВ
 UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 1 користувача      15 480
 UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 5 користувачів      29 400
 UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 10 користувачів      47 400
 UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 20 користувачів      75 000
 UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 50 користувачів      162 000
 UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 100 користувачів      270 000
 UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 300 користувачів      754 800
 UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 500 користувачів      1 210 800

Установка програмного продукту здійснюється безкоштовно

Програмний продукт дозволяє ведення обліку неприбуткової і комерційної діяльності в єдиній інформаційній базі та забезпечує вирішення повсякденних завдань, що постають перед бухгалтерською службою комунального унітарного підприємства.

UA-БЮДЖЕТ. Комунальне підприємство містить план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку й Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідає вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. У разі необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

UA-БЮДЖЕТ. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

РЕДАКЦІЇ 1.0

 

Фінансовий облік

·         Облік затверджених кошторисних показників за загальним і спеціальним фондами.

·         Для коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

·         Ув’язка «Кошторис – Договір - Зобов’язання - Фінансове зобов’язання - Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.

·         Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.

·         Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.

·         Довільна кількість джерел фінансування.

  

Облік договорів

·         Система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.

·         Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.

·         Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.

·         Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

 

Облік грошових коштів, зобов’язань

·         Реєстрація взяття зобов’язань.

·         Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.

·         Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.

·         Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями і підзвітними особами.

·         Валютний облік.

·         Розрахунки з підзвітними особами.

·         Облік фінансування та отриманих асигнувань.

·         Завантаження банківських виписок з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

 

Облік матеріальних цінностей

Облік матеріальних цінностей розділений за наступними напрямками:

·         Облік необоротних активів.

·         Облік запасів.

 

Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам по їх застосуванню:

·         Облік у розрізі джерел фінансування.

·         Облік по партіях.

·         Налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку окремо.

·         Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.

·         Нарахування зносу.

·         Проведення інвентаризації.

·         Гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

·         Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.

·         Ведеться кількісно-сумовий облік. 

Облік послуг

·         Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).

·         Надходження послуг від постачальників.

·         Формування цін покупців (за видами цін та об’єктами ціноутворення), з автоматичним заповненням ціни в документах реалізації, облік індивідуальних цін.

 

Облік ПДВ

·         Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.

·         Автоматичний розрахунок сум ПДВ господарських операцій. Ручне коригування методів обліку та сум ПДВ в залежності від господарської операції.

·         Контроль правильності формування вихідних податкових накладних.

·         Вивантаження податкових накладних в усі системи електронної звітності.


Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

·         Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

•         Джерела фінансування;

•         КЕКВ;

•         Контрагент;

•         Договір;

•         Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

 

Заробітна плата та кадри

·         Розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.

·         Розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.

·         Відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.

·         Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких, крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.

·         Облік депонованої заробітної плати.

·         Нарахування за середнім заробітком (відпустки, лікарняні тощо).

·         Розрахунки з ФСС.

·         Облік кадрів та аналіз кадрового складу.

·         Автоматизація кадрового діловодства.

·         Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ.

·         Формування довільної звітності з аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків тощо.

·         Відображення даних розрахунку заробітної плати у бухгалтерському обліку.

    

Звітність

·         Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).

·         Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.

·         Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).

·         Журнал ордери.

·         Спеціалізовані звіти.

·         Фінансова та бюджетна звітність.

·         Формування госпрозрахункової фінансової звітності за П(С)БО №1.

 

Сервісні можливості

·         Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об'єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).

·         Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.

·         Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.

Налаштування автоматичного резервного копіювання.