• Email: office@nest.od.ua
 • Телефон: +38 (048) 736-49-09, +38 (050) 495-35-75 

UA БЮДЖЕТ КОМПЛЕКСНИЙ ОБЛІК ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

UA БЮДЖЕТ КОМПЛЕКСНИЙ ОБЛІК ДЛЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

UA-Бюджет забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

 Найменування  Ціна, грн
 UA-Бюджет на 1 користувача     15 480
 UA-Бюджет на 5 користувачів      29 400
 UA-Бюджет на 10 користувачів      47 400
 UA-Бюджет на 20 користувачів      75 000
 UA-Бюджет на 50 користувачів      162 000
 UA-Бюджет на 100 користувачів      270 000
 UA-Бюджет на 300 користувачів      754 800
 UA-Бюджет на 500 користувачів      1 210 800
 UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit)      32 280
 UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit)      54 600
 Сервіс технічної підтримки UA-Бюджет на 12 місяців (пільговий)      15 900
 Сервіс технічної підтримки UA-Бюджет на 12 місяців      19 800
 Сервіс технічної підтримки UA-Бюджет на 6 місяців (пільговий)      8 790
 Сервіс технічної підтримки UA-Бюджет на 6 місяців      9 900

Установка програмного продукту здійснюється безкоштовно

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Програму розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РЕДАКЦІЇЇ 1.1

 ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.

 • Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені. 

 • Ув’язка «Кошторис – Договір - Зобов’язання - Фінансове зобов’язання - Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах. 

 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів. 

 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ. 

 • Довільна кількість джерел фінансування. 

ОБЛІК ДОГОВОРІВ

 • система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.

 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам. 

 • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів. 

 • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 • реєстрація взяття зобов’язань.

 • реєстрація взяття фінансових зобов’язань. 

 • Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста¬чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д.. 

 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.

 • Валютний облік.

 • Розрахунки з підзвітними особами.

 • Облік фінансування, та отриманих асигнувань.

 • Бухгалтерській облік операцій. 

 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 • облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло¬ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси», затверджені наказом Міністерства фінансів України № 1202 від 12.102010 р.

 • облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ. 

 • облік по партіях. 

 • налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку.

 • розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.

 • проведення інвентаризації.

 • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.  

ОБЛІК ПОСЛУГ

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).

 • Автоматична виписка документів. 

 • Надходження послуг від постачальників.

 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

 • Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості.

 • дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА КАДРИ

 • розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.

 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.

 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.

 • розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.

 • розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.

 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.

 • для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких крім широкого переліку напередвизначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.

 • облік кадрів та аналіз кадрового складу.

 • автоматизація кадрового діловодства.

 • формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ, органи статистики.

ЗВІТНІСТЬ

 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).

 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.

 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто, тощо).

 • Картки аналітичного обліку.

 • Меморіальні ордери.

 • Спеціалізовані звіти.

 • Фінансова та казначейська звітність.

СЕРВІСНІ МОЖЛИВОСТІ

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об'єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).

 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.

 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.

 • Налаштування автоматичного резервного копіювання

СТИПЕНДІЯ

 • Дозволяє виконувати нарахування сум стипендії та інших довільних нарахувань та утримань студентам.

 • Розрахунок регламентованих законодавством податків з нарахованих сум (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).

 • Відображення сум нарахувань та податків у звітності.


 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Програмні рішення UA - Бюджет обрані, апробовані та успішно застосовуються органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і підвідомчими установами. Рішення призначені для автоматизації ведення обліку у всіх установах бюджетного сектора: державні управління та інспекції, фонди, місцеві ради всіх рівнів; силові відомства МВС, СБУ, виконання покарань, Міноборони, МНС; наукові інститути, середні школи, профтехучилища, коледжі, ліцеї, університети, академії, лікарні, поліклініки тощо.

Використання типових тиражованих рішень в мережі підвідомчих установ дозволяє істотно заощадити бюджетні кошти і організувати виконання бюджету, ведення бюджетного обліку і складання звітності на єдиних методологічних принципах в усіх підвідомчих установах.

Прикладні рішення на платформі UA - Бюджет для бюджетних установ різних рівнів дозволяють забезпечити досягнення позитивного результату за цілим рядом напрямків:

  • своєчасне врахування змін в нормативних актах, які регулюють діяльність органів державного управління.

  • підвищення оперативності і якості планування, виконання бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку та звітності.

  • посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів через їх нецільове витрачання.

  • підвищення управління бюджетним процесом, загалом за рахунок наявності у будь-який момент часу оперативної і достовірної інформації про фінансово-економічний стан території.

  • підвищення якості ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.

  • зниження загальних витрат, що виникають у зв'язку з недоступністю інформаційних ресурсів.

  • підвищення якості надання державних послуг населенню.

  • підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів.

  • підвищення якості супроводу програмних рішень за рахунок використання можливостей мережі партнерів. 
До складу конфігурації UA - Бюджет .  Комплексний облік для бюджетних установ редакції 1.1 включено новий план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що вступив в дію з 1 січня 2017 року згідно Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» № 1203 від 31.12.2013 р.